بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

ثبت نام کلاس های رباتیک و خلاقیت کودکان و دانش آموزان

شما رهبران و بنیان گذاران جهان هوشمند فردا هستید. ورودتان به خانواده بزرگ بیست روبو را خیر مقدم می گوییم (:

مثال: فارس/ شیراز

مثال: کلاس هشتم متوسطه اول یا پیش دبستانی و...

نحوه آشنایی با ما:
*

X
کد بنر محک