بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

فرم درخواست به همکاری گروه بیست روبو در سرتاسر کشور

با فعالیت در حیطه علوم نوین و خدمت به جامعه دانش آموزی آینده درخشان تری را برای کشور خود رقم بزنید(:

فرصت های کاری: *

مثال: فارس/شیراز

انتخاب فایل ...

فرم درخواست به همکاری را میتوانید از بخش ثبت نام های سایت دانلود کنید

X
کد بنر محک